Ochrona danych osobowych - RODO

Szanowny Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do udzielenia podstawowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.:

 • Przetwarzane dane osobowe są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym przeglądania stron internetowych oraz serwisów należących do grupy naszych spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo,
 • Dane osobowe zapisujemy poprzez pliki cookies, które są zainstalowane na stronach internetowych naszych spółek,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz wsparcia działu obsługi,
 • Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi konieczność wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach wyrażona przez Ciebie zgoda bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes,
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fargotex Sp. z o.o., Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża, NIP 718-17-21-036, Regon 450692080, Kapitał zakładowy spółki - 200 000 zł, KRS 0000183232, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast współadministratorami danych osobowych są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem,
 • Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora, na adres iod@fargotex.pl
 • W celu dopasowania naszej oferty do Twoich indywidualnych potrzeb, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy nie wchodzą w skład grupy naszych spółek. W każdym przypadku powierzenie Twoich danych odbywa się zgodnie w przepisami RODO, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Udostępnienie danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Fargotex sp. z o.o. bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo,
 • W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych także do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć w formie, w jakiej została udzielona zgoda,
 • W przypadku nieskorzystania z oferty Fargotex sp. z o.o. bądź spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, Twoje dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Ciebie zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.

 

 

PERSONAL DATA PROTECTION – GDPR (RODO)

Dear User,

from 25th May 2018 the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (RODO) becomes effective.

Therefore, in conjunction with we are required to provide basic information regarding the processing of your personal data after 25th May 2018:

 • Personal data being processed is collected when you use our services, including browsing websites and services belonging to our group of companies related by capital or by person,
 • We save personal data through cookies that are installed on the websites of our companies,
 • Your personal data is being processed to conclude and performance of the contracts, fulfillment of legal obligations, detection of fraud, direct marketing, analysis, statistics and support of the service department,
 • The legal basis for processing your personal data is the need to perform the contract, and in other cases, your consent or our legally justified interest,
 • The administrator of your personal data is Fargotex Sp. z o.o., Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża, NIP 718-17-21-036, REGON 450692080, Company's share capital - PLN 200,000, KRS 0000183232, District Court in Białystok, XII Commercial Department of the National Court Register, the co-administrators of the personal data are entities related by capital or by person with the personal data administrator,
 • Any comments, conclusions or reservations may be directed to the Administrator.
 • In order to match our offer to your individual needs, we cooperate with external partners who are not the part of our group of companies. In in any case, entrusting your data is carried out in accordance with the provisions of the GDPR (RODO), on the basis of a separate contract for entrusting the processing of personal data,
 • Providing personal data is your voluntary decision, but the lack of your consent for processing will make impossible for you to use the offers from Fargotex sp. z o. o. or entities related by capital or by person,
 • At any time you have the right to request access to the content of your personal data, to correct it, to rectify it and to transfer it, and on the basis of separate provisions of law and according to its limits also demand its removal ("the right to be forgotten"), restrictions on processing, opposition to their processing and the right to lodge a complaint to the supervisory body,
 • You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time. You can submit a proper statement in form, in which consent was given,
 • If you do not use the offer of Fargotex sp. z o. o. or companies related by capital or by person, your data will be deleted after cancellation of your consent or when they become unnecessary for the purposes for which they were collected. The administrator will process personal data within the scope and time frame resulting from the provisions of law.