Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia 26 lipca 2019 r.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez „Fargotex” sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Alei Legionów, nr 114C, 18-400 Łomża, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000183232, REGON: 450692080, NIP: 7181721036, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000,00 zł.;zwaną dalej Nadawcą newslettera.
 3. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Nadawcę newslettera na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierających informacje dot. m.in. produktów, aktualnych promocjach, informacje o organizowanych wydarzeniach, zwana dalej Newsletterem.
 4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez podanie adresu e-mail w udostępnionym formularzu, a następnie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć skorzystania z usługi Newsletter oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również złożenie innych oświadczeń wymaganych przez przepisy.
 5. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zawarta zostaje na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. Informacja o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej Użytkownika podana jest w każdym Newsletterze.
 6. Do skorzystania z usługi Newsletter wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a także standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Administratorem danych osobowych jest Nadawca newslettera, współadministratorami danych osobowych są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z administratorem. Wszelkie uwagi i wnioski należy kierować do administratora danych, niezależnie od tego Użytkownik może wykonywać swoje prawa względem każdego ze współadministratorów.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wykonania umowy, prawnie uzasadnione interesy administratora, a w pozostałych przypadkach wyrażona zgoda.
 10. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Nadawcy newslettera bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo. Dane osobowe Nadawca newslettera przekazuje podmiotom je przetwarzającym w jego imieniu oraz innym administratorom danych przetwarzających dane w imieniu własnym.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk i wsparcia działu obsługi.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia, jak również prawo do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik jest uprawniony do wycofania zgody w dowolnym czasie (nie będzie to wpływać na zgodność przetwarzania z prawem przed cofnięciem zgody).
 13. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zostaną usunięte po jej odwołaniu albo gdy staną się niepotrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.
 14. Reklamacje dotyczące wykonania usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany wyżej.
 15. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres podany wyżej.
 16. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie adresu poczty elektronicznej, który został podany przez Użytkownika, adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 17. Reklamacja zostaje rozpoznana przez Nadawcę newslettera w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania bądź jej uzupełnienia przez Użytkownika.
 18. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia wymogów pozwalających na jej rozpoznanie, Nadawca newslettera zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie brakujących informacji.
 19. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany w reklamacji przez Użytkownika adres do korespondencji.
 20. Nadawca newslettera zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony również za pośrednictwem Newslettera.
 21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od chwili poinformowania o zmianach Regulaminu. Jednakże zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie Użytkownik nie oświadczy o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu.

Logo Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska