Polityka cookies

 1. Serwis fargotex.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu fargotex.pl z siedzibą pod adresem:
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

C OO K I E S  P O L I C Y

 

1. The fargotex.pl website does not automatically collect any information, with the exception of information contained in cookie files.

2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

3. The entity placing cookies on the Website User's end device and obtaining access to them is the operator of the Fargotex.pl website with its registered office at:

4. Cookies are used to:

- adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;

- creating statistics that help to understand how the Website Users use websites, which allows improving their structure and content;

- maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter their login and password on every subpage of the Website.

5. The Website uses two basic types of cookies: "session" and "persistent" cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the User's device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.

6. The Website uses the following types of cookies:

- „Necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website;

- cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Website;

- „Performance" cookies, enabling the collection of information on the use of Website pages;

- "Functional" cookies, allowing "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, e.g. in terms of the language or region of the User's origin, size of the font, appearance of the website, etc .;

- "Advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests.

7. In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored in the User's device by default. Website Users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or to inform them of each entry in the device of the Website User. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.

8. The Website Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

9. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

10. More information about cookies is available in the "Help" section in the browser's menu.


Logo Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska