Polityka ochrony prywatności

Obowiązuje od dnia 25.07.2019r.

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Fargotex sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

DEFINICJE

 1. Administrator/ Sprzedawca – „Fargotex” sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Alei Legionów, nr 114C, 18-400 Łomża, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000183232, REGON: 450692080, NIP: 7181721036, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000,00 zł.;
 2. Użytkownik/ Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.fargotex.pl
 4. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Sprzedawca zbiera dane Klientów, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu. Podane przez Klienta dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej, informacje co do wykonywanej profesji czy numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji usługi Newslettera. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta Sprzedawca będzie mógł także przetwarzać udostępnione dane Klienta w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;
 3. od dnia 25 maja 2018 r. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. od dnia 25 maja 2018 r. Administrator ma prawo do przenoszenia danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to posiada Klient prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Klienta może być:

 1. zgoda Klienta;
 2. umowa łącząca Sprzedawcę z Klientem;
 3. obowiązek prawny oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

UTRWALANIE, ZABEZPIECZENIA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWARTYCH UMÓW

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu www. fargotex.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych Klienta są:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, którym dane osobowe Klienta będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym Sprzedawca zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 3. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia przez Klienta zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta w Serwisach.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Klienta przez okres 1 roku. Klient może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

PLIKI COOKIES

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia
Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach
Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Na witrynie fargotex.pl są wykorzystywane następujące pliki cookies:

 1. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

ZAKRES DANYCH

Za pomocą technologii cookies Fargotex.pl zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach. Gromadzone dane obejmują: adres URL witryny, którą Użytkownik odwiedzał przed trafieniem na strony internetowe Sprzedawcy, jak i adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na ww. stronach. Fargotex.pl otrzymuje również informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będą wykorzystywane do profilowania, oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w Serwisie oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nas Partnerzy wymienieni w niniejszej Polityce Prywatności.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Fargotex.pl jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

 1. optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
 3. analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
 4. mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
 5. dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
 6. zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził. Fargotex.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane gromadzone przez Sprzedawcę w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane ze Sprzedawcą w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami
bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Sprzedawca rekomenduje zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem poniższej opisanych sytuacji) oraz nieusuwanie ich. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez Sprzedawcę plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany stawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. W przypadku gdy
Użytkownik odwiedza serwis internetowy Sprzedawcy korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji Użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a Sprzedawcę zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez Sprzedawcę. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

DANE KONTAKTOWE

Wszyscy Klienci, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Sprzedawcę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt e-mailowy: rodo@fargotex.pl wyznaczonym przez Sprzedawcę inspektorem ochrony danych osobowych. Jeżeli Klienci uważają, że przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy prawa, każdy Użytkownik może po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.