REGULAMIN KONKURSU "DZIEŃ MATKI"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „DZIEŃ MATKI” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fargotex Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 114 C, 18-400 Łomża, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Poniższy regulamin konkursu „DZIEŃ MATKI” (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Konkurs trwa od dnia 16.05.2024 od godz. 15:00 do 22.05.2024 do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”).
 4. Konkurs składa się z jednego etapu.
 5. Celem Konkursu jest promocja marki AlmiDecor.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które: a. Mają ukończone 18 lat,   b. Zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. c. Zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w Konkursie poprzez: Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na Instagramie zawierającego krótką historię, anegdotę lub wiersz dotyczący najpiękniejszego wspomnienia z mamą Uczestnika.
 2. Konkurs trwa od dnia 16.05.2024 od godz. 15:00 do 22.05.2024 do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”). Po zakończeniu Konkursu, dalsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz i tylko jedno zgłoszenie może wygrać.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są trzy vouchery. Jeden o wartości 400 PLN oraz dwa vouchery o wartości 200 PLN każdy.
 2. Vouchery można wykorzystać w sklepie online www.almidecor.com oraz w showroomie AlmiDecor przy ulicy Wiertniczej 159 w Warszawie.
 3. Voucher jest niewymienny na gotówkę.
 4. Voucher można zrealizować tylko na nieprzecenione produkty przy zakupach o wartości minimalnej wygranego vouchera.
 5. Voucher można wykorzystać tylko przy jednorazowych zakupach.
 6. Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników.
 7. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu.
 8. Voucher można zrealizować przy zakupach o wartości minimalnej wygranego vouchera to znaczy:

a) W przypadku wygrania vouchera o wartości 400 PLN minimalna wartość zakupów to 400 PLN

b) W przypadku wygrania vouchera o wartości 200 PLN minimalna wartość zakupów to 200 PLN

§ 5 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW​

 1. Jury (składające się z przedstawicieli firmy Fargotex sp. z o. o.) wybierze najlepsze komentarze wedle swobodnego uznania, uwzględniając pomysł, jakość i oryginalność.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w treści komentarza pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 3. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem wiadomości prywatnej następujące dane kontaktowe umożliwiające wysłanie nagrody.
 4. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania danych od zwycięzcy.
 5. W przypadku niepodania danych przez zwycięzcę w określonym terminie, zwycięzca taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Reklamacje mogą być składane pod adresem Fargotex Sp. z o.o., Al. Legionów 114 C, 18-400 Łomża lub pod adresem e-mail: marketing@fargotex.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 2. Przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora na stronach internetowych w związku z promocją Konkursu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.

§ 9 przetwarzanie danych osobowych

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz wsparcia działu obsługi.

2. Udostępnienie danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Fargotex sp. z o.o. bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

3.  Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora na adres e-mail iod@fargotex.pl

4. Udostępnienie danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Fargotex sp. z o.o. bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo.

5. W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych także do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć w formie, w jakiej została udzielona zgoda.