REGULAMIN KONKURSU
"GOTOWI NA ZIMĘ"

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, iż dokonanie Zgłoszenia (w rozumieniu §2 ust. 2 poniżej) oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb konkursu jego danych osobowych, w tym wizerunku (ewentualnej fotografii stanowiącej realizację zadania konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 5 poniżej). Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż administratorami Państwa danych osobowych (Uczestników konkursu) są:

FARGOTEX Sp. z. o.o. z siedzibą pod adresem AL. Legionów 114C 18-400 Łomża oraz

MAXFLIZ Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem ul. Zakopiańska 58 30-418 Kraków

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod następującym adresami poczty elektronicznej:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę (wyrażaną poprzez dokonanie Zgłoszenia) w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozstrzygnięcia i wydania nagrody w Konkursie przeprowadzonym na podstawie poniższego regulaminu (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia istnienia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego co do rozliczenia podatku od nagród konkursowych (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym u administratora oraz jego podwykonawcom, firmom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, organom administracji podatkowej.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu równoznaczne jest z wycofaniem się Uczestnika z konkursu.

Wycofanie zgody uprawnia organizatora do odmowy wydania nagrody.

Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu ,,KONKURS GOTOWI NA ZIMĘ” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fargotex Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża wraz z firmą Maxfliz Sp. z o.o. Sp. k (zwanymi dalej „Organizatorami”)
 • Poniższy regulamin konkursu ,,KONKURS GOTOWI NA ZIMĘ” (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem i zasady postępowania reklamacyjnego.
 • Konkurs trwa od dnia 30.11.21 od godz. 11:00, czyli od momentu publikacji postu konkursowego, do 30.12.21 do godziny 23:59 ( dalej „Czas trwania konkursu”).
 • Konkurs składa się z jednego etapu.
 • Celem konkursu jest promocja marek Fargotex i Maxfliz.


§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 • W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:
  • mają ukończone 18 lat, zaś w przypadku osób w wieku poniżej lat 18, jednak powyżej 13 gdy dysponują zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego linku przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu,
  • posiadają aktywne konto, publicznie dostępne w serwisie Instagram;
  • wykonają zadanie konkursowe,
 • Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.


§ 3
ZASADY KONKURSU ,,KONKURS GOTOWI NA ZIMĘ”

 • Pierwszego dnia konkursu Organizatorzy opublikują wpisy na profilach marek Fargotex i Maxfliz na Instagramie i Facebooku, informujące o możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursie poprzez:
  • Opublikowanie odpowiedzi konkursowej w formie posta lub rolki na swoim publicznym profilu na IG (inne formy nie będą brane pod uwagę). Pytanie brzmi: “Jak przygotowujesz wnętrze na zimę? Pokaż to w formie moodboadu, kreatywnego kolażu”.
  • Oznaczenie w poście marek: @fargotex i @maxfliz oraz dodanie hastagu #FargotexMaxfliz
  • Zaobserwowanie ("follow") profilu @fargotex @maxfliz na Instagramie.
 • Konkurs trwa od momentu ogłoszenia w dniu 30.11.21 do dnia 29.12.21 do godziny 23:59. Po zakończeniu konkursu, dalsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, ale tylko jedno zgłoszenie może wygrać.


§ 4
NAGRODY

 • Nagrodą główną w konkursie jest fotel MaxLiving Vien tapicerowany wybraną tkaniną z oferty Fargotex (z kolekcji Aura Italia, Four Seasons lub Save the Planet) o wartości 1999zł brutto.
 • Przewidziano 2 wyróżnienia (nagrody II stopnia), które zostaną nagrodzone: lampą (SOUL) o wartości 492zł brutto i poduszką w tkaninie Fargotex o wartości 100zł brutto, razem 592zł (2 takie zestawy)
 • Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników.
 • W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu.
 • Wartość Nagród to łącznie 3183zł.


§ 5
ZADANIE KONKURSOWE

 • Przedmiotem Konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego celem wyłonienia zwycięzców (1 nagrody głównej i 3 nagród pocieszenia) spośród Uczestników, którzy poprawnie wykonali zadanie konkursowe w konkursie. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: Jak przygotowujesz wnętrze na zimę? Pokaż to w formie moodboardu/kreatywnego kolażu.
 • Każdy użytkownik może wstawić dowolną liczbę postów ze Zgłoszeniem, tym samym zwiększając swoje szanse na wygraną. Organizator zastrzega, że niezależnie od liczby zgłoszonych przez jednego Uczestnika propozycji, będą one traktowane jak jedno Zgłoszenie. Jury wybierze najbardziej kreatywne zgłoszenia.
 • W przypadku skopiowania zgłoszenia od innego Uczestnika, kopia nie będzie brana pod uwagę, jedynie oryginalna praca. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika odpowiedź będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym majątkowe lub osobiste prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowanie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu facebook.com, Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu.
 • Jury (składające się z przedstawicieli firm Fargotex Sp. z o.o. i Maxfliz Sp. z o.o. Sp. k dokonuje wyboru zwycięzców wśród Uczestników wedle swobodnego uznania, uwzględniając: pomysł, walory artystyczne, jakość i oryginalność.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w treści komentarza pod postem konkursowym, w relacji i (lub) postach na instagramowych i facebookowych profilach @fargotex i @maxfliz oraz, jeżeli będzie to możliwe, w wiadomości prywatnej w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Czas poinformowania użytkowników może ulec zmianie jeżeli Organizator będzie tego potrzebował.
 • Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do:
  • Spotkania z organizatorami w siedzibie firmy Fargotex w Warszawie, mieszczącej się przy ul. Solec 18 lub w warszawskim salonie Maxfliz przy Puławskiej 452 w celu wybrania tapicerki na fotel, który jest nagrodą w konkursie. Nagroda zostanie w ten sposób spersonalizowana dla Laureata. Proces wyboru tkaniny zostanie udokumentowany na profilach marek @fargotex i @maxfliz w mediach społecznościowych.
   W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem wiadomości prywatnej lub zwrotnej (w zależności od sposobu kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą) następujące dane:
   • Imię i nazwisko;
   • Adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda;
   • Numer telefonu kontaktowego, który jest niezbędny dla kuriera.
 • Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 60 dni roboczych od daty wybrania przez Zwycięzcę nagrody głównej tapicerki z oferty firmy Fargotex.
 • Nagrody pocieszenia zostaną przesłane przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 7dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 • W przypadku niepodania danych przez zwycięzcę w określonym terminie zwycięzca taki traci prawo do otrzymania nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego lub dowolnego zgłoszenia w konkursie na Instagramie lub Facebooku, na stronie www Organizatora oraz w dowolnych materiałach realizowanych przez Organizatora.


§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz elektronicznej.
 • Reklamacje mogą być składane pod adresem Fargotex Group, ul. Solec 18 lok. 4, 00-410 Warszawa lub pod adresem e-mail: anikiszina@fargotex.pl
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 • Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.


§ 7
PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 • Przesłanie przez Użytkownika Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora na stronach internetowych w związku z promocją Konkursu.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz za odpłatnością w formie Nagrody, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe),
  • wykorzystanie utworu celem produkcji opakowań produktów pod dowolną marką,
  • tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,
  • publikacja w środkach masowego przekazu,
  • wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod dowolną marką,
  • włączenie utworu do utworu audiowizualnego,
  • udzielanie dalszych licencji na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na wykorzystanie na korzystanie z pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, za odpłatnością w formie Nagrody.
 • Każdy Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz innym podmiotom upoważnionym przez Organizatora na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne rozporządzenie i korzystanie z opracowań.
 • Na żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie pod rygorem odmowy wydania nagrody.


§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 • Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.