Regulamin KONKURSU Z OKAZJI DNIA MAMY

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, iż dokonanie Zgłoszenia (w rozumieniu §2 ust. 2 poniżej) oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb konkursu jego danych osobowych, w tym wizerunku (ewentualnej fotografii stanowiącej realizację zadania konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 5 poniżej). Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych (Uczestników konkursu) jest 
FARGOTEX Sp. z. o.o. z siedzibą pod adresem AL. Legionów 114C 18-400 Łomża.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej kmajewska@fargotex.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę (wyrażaną poprzez dokonanie Zgłoszenia) w celu przeprowadzenia konkursu oraz rozstrzygnięcia i wydania nagrody w Konkursie przeprowadzonym na podstawie poniższego regulaminu (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia istnienia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego co do rozliczenia podatku od nagród konkursowych (a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym u administratora oraz jego podwykonawcom, firmom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, organom administracji podatkowej.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdyby uznali Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu równoznaczne jest z wycofaniem się Uczestnika z konkursu.

Wycofanie zgody uprawnia organizatora do odmowy wydania nagrody.

Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

 

REGULAMIN KONKURSU


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu ,,KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fargotex Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża (zwany dalej „Organizatorem”)
 • Poniższy regulamin konkursu ,,KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY” (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem i zasady postępowania reklamacyjnego. 
 • Konkurs trwa od dnia 19.05.21, czyli od momentu publikacji postu konkursowego do 25.05.21 do godziny 23:59 ( dalej „Czas trwania konkursu”).
 • Konkurs składa się z jednego etapu. 
 • Celem konkursu jest promocja marki Fargotex. 

 

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 • W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które:
  - mają ukończone 18 lat, zaś w przypadku osób w wieku poniżej lat 18, jednak powyżej 13 gdy dysponują zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  - zapoznają się z zasadami Konkursu oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego linku przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu,
  - posiadają aktywne konto, publicznie dostępne w serwisie Instagram lub FaceBook;
  - wykonają zadanie konkursowe,
 • Poprawne wykonanie zadania zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez danego Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych i naruszających dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, zniesławiających, podżegających do przemocy, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

 

§ 3
ZASADY KONKURSU ,,KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY” 
 
 • Pierwszego dnia konkursu Organizator opublikuje wpis na Instagramie i FaceBooku Fargotex’u, informujący o możliwości wzięcia udziału w konkursie www.instagram.com/fargotex/ oraz https://pl-pl.facebook.com/FargotexGroup/.
 • Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursie poprzez:
  1. Opublikowanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym (inne formy nie będą brane pod uwagę). Pytanie brzmi: Który zestaw wybierasz i dlaczego?
  2. Zaobserwowanie ("follow") profilu @fargotex oraz @almidecor na Instagramie lub FaceBooku.
  3. Udostępnienie informacji o konkursie w swojej relacji z oznaczeniem profilu @fargotex i @almidecor.
 • Konkurs trwa do dnia 25.05.2021 do godziny 23:59. Po zakończeniu konkursu, dalsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, ale tylko jedno zgłoszenie może wygrać.
 
§ 4 
NAGRODY
 
 • Nagrodą w konkursie są dwa zestawy poduszek i świec. Każdy z nich składa się z trzech konkretnych poduszek. Organizator zastrzega sobie zmianę poduszek i mieszanie zestawów. Pierwszy zestaw – różowy, składa się z 3 poduszek o wymiarach 45cmx45cm w tkaninach: Impresso 01 (jedna poduszka) oraz Tierra 06 (dwie poduszki) oraz ze świecy zapachowej AlmiDecor tobacco leather 220G. Drugi zestaw -beżowy to trzy poduszki o wymiarach 45cmx45cm, dwie w tkaninie Tierra 02 i jedna w Impresso 06 oraz świeca zapachowa AlmiDecor tobacco leather 220G.
 • Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę i nie istnieje możliwość jej wymiany na inną lub też otrzymania jej równowartości pieniężnej, zaś prawo do nagrody nie może być przeniesiona na osobę trzecią. Powyższe postanowienia znajdują również zastosowanie w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody.
 • Uczestnik może zrezygnować z nagrody, powiadamiając o tym Organizatora w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników.
 • W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne miejsce w rankingu.
 • Wartość Nagrody (dwóch zestawów) to 1052 zł. Wartość jednego zestawu wynosi 526 zł.
 
§ 5
ZADANIE KONKURSOWE
 
 • Przedmiotem Konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego celem wyłonienia 2 zwycięzców spośród Uczestników, którzy poprawnie wykonali zadanie konkursowe w konkursie. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: Który zestaw (z 2 przedstawionych) wybierzesz dla siebie i dlaczego.
 • Każdy użytkownik może wstawić dowolną liczbę komentarzy ze Zgłoszeniem, tym samym zwiększając swoje szanse na wygraną. Organizator zastrzega, że niezależnie od liczby zgłoszonych przez jednego Uczestnika propozycji, będą one traktowane jak jedno Zgłoszenie. Jury wybierze najbardziej kreatywne zgłoszenia.
 • W przypadku skopiowania zgłoszenia od innego Uczestnika, kopia nie będzie brana pod uwagę, wyłącznie oryginalny komentarz wraz ze zdjęciem lub innym materiałem. Jeżeli zgłoszona przez Uczestnika odpowiedź będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym majątkowe lub osobiste prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowanie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu facebook.com, Zgłoszenie nie zostanie przyjęte do Konkursu.
 • Jury dokonuje wyboru zwycięzców wśród Uczestników wedle swobodnego uznania, uwzględniając: pomysł, walory artystyczne, jakość i oryginalność.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w treści komentarza pod postem konkursowym oraz jeżeli będzie to możliwe w wiadomości prywatnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Czas poinformowania użytkowników może ulec zmianie jeżeli Organizator będzie tego potrzebował.
 • W terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej zwycięzca zobowiązany jest podać za pośrednictwem wiadomości prywatnej lub zwrotnej (w zależności od sposobu kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą) następujące dane:
  - Imię i nazwisko;
  - Adres na jaki ma zostać dostarczona nagroda;
  - Numer telefonu kontaktowego, który jest niezbędny dla kuriera.
 • Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora kurierem na jego koszt w przeciągu 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 • W przypadku niepodania danych przez zwycięzcę w określonym terminie zwycięzca taki traci prawo do otrzymania nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego lub dowolnego zgłoszenia w konkursie na Instagramie lub FaceBooku, na stronie www Organizatora oraz w dowolnych materiałach realizowanych przez Organizatora.
 
§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
 • Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie powinny być składane w formie pisemnej oraz elektronicznej.
 • Reklamacje mogą być składane pod adresem Fargotex Group, ul. Solec 18 lok. 4, 00-410 Warszawa lub pod adresem e-mail: kmajewska@fargotex.pl
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji i żądanie składającego reklamację.
 • Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 
§ 7
PRAWA AUTORSKIE
 
 • Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 • Przesłanie przez Użytkownika Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Organizatora na stronach internetowych w związku z promocją Konkursu.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz za odpłatnością w formie Nagrody, na następujących polach eksploatacji:
  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), 
  - wykorzystanie utworu celem produkcji opakowań produktów pod dowolną marką,
  - tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,
  - publikacja w środkach masowego przekazu,
  - wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji produktów pod dowolną marką,
  - włączenie utworu do utworu audiowizualnego,
  - udzielanie dalszych licencji na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na wykorzystanie na korzystanie z pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, za odpłatnością w formie Nagrody.
 • Każdy Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz innym podmiotom upoważnionym przez Organizatora na dokonywanie opracowań zgłoszonych prac konkursowych oraz na swobodne rozporządzenie i korzystanie z opracowań.
 • Na żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie pod rygorem odmowy wydania nagrody.
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 • Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu.